Banka Ve Finans Hukuku

Büromuz,
 • vadeli veya vadesiz, TL veya döviz gibi mevduat işlemlerine, hisse senedi, repo, döviz, yatırım fonu, hazine bonosu, devlet tahvili, vadeli işlemler borsası, arbitraj, eurobond, altın hesabı gibi yatırım işlemlerine, nakdi veya gayrinakdi kredi, senet veya emtia avanslı (lombard) kredi, kıymetli evrakın iskontosu ve iştiraı kredisi, uzun vadeli alacak satın alınması (fortfaiting) kredisi, sendikasyon kredisi, konut finansmanı kredisi, avans, işletme, finansman, prefinansman, cari hesap, kabul, aval, ciro kredileri gibi kredi işlemlerine, havale, eft, ödeme emri, swift gibi para transfer işlemlerine, akreditif, mal veya belge mukabili gibi ödeme işlemlerine, tevdi ve saklama işlemlerine, kiralama işlemlerine, proje finansmanına ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • bankalarca akdedilecek sözleşmelerin Türk hukukuna ve mevzuatına uygunluğunun denetimine ilişkin raporların hazırlanmasında,
 • yerli veya yabancı sermaye ile kurulmak istenen bankaların, finans holding şirketlerinin, varlık yönetim şirketlerinin, derecelendirme şirketlerinin ana sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış ana sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde,
 • bu amaçla BDDK ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • kuruluşun tescil ve ilan olunmasında,
 • ana sözleşme değişiklikleri ve özellikle iç kaynaklardan veya dış kaynaklardan esas sermaye artırımları ve azaltımları işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan v ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • rüçhan haklarının kullandırılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • esas sermaye artırımının veya azaltımının tescil ve ilan olunmasında,
 • Türkiye'de yerleşik veya yabancı ülkelerde yerleşik bankaların şube ve irtibat bürosu açılış ve kapanış işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan v ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şube açılış ve kapanışının tescil ve ilan olunmasında,
 • imza yetkilerinin belirlenmesinde, özellikle imza beyannamelerinin ve sirkülerlerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında,
 • bankaların üst yönetimine atanacakların Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlara bildirilmesinde,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • imza yetkililerinin ve imza yetkilerinin tescil ve ilan olunmasında,
 • bankaların aktif ve pasifleriyle devralınması, birleşmesi veya nevi değiştirmesi veya bölünmesi yahut hisse değişimi yapılması, bankalara iştirak olunması için gereken işlemlerin yapılmasında, bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan v ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • söz konusu işlemlerin tescil ve ilan olunmasında,
 • hukuki due diligence yapılarak, banka değerlemesine yardımcı olunmasında,
 • hisse senedi, ilmuhaber, tahvil, intifa senedi gibi kıymetli evrakın ihracı işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • bankaların genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesinde,
 • genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlarla ilgili hukuki görüş bildirilmesinde,
 • tescil ve ilanı gereken kararların tescil ve ilan olunmasında,
 • pay devri veya pay kazanımı işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan v ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • pay ve karar defterlerinin tutulmasına yardımcı olunmasında,
 • destek hizmeti alınması için gereken iznin alınmasında,
 • destek hizmetine ilişkin sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • bankaların sona ermesine ve ticaret sicilden terkinine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • bankaların sona ermesinin ve ticaret sicilinden terkininin tescil ve ilan olunmasında,
 • banka genel kurul kararlarının iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • banka yönetim, müdürler ve denetim kurulu ve denetim ve kredi komitesi üyelerine karşı sorumluluk davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • bankaların yönetim kurulu üyelerine karşı rekabet yasağına aykırılık davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • bankanın feshi ve infisahı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • banka hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.