Property Law

Büromuz, menkul ve gayrimenkul alım ve satımında, menkul ve gayrimenkul üzerinde paylı (müşterek) veya elbirliği (iştirak halinde) mülkiyet tesisinde, iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesinde, menkul ve gayrimenkuller üzerinde sınırlı ayni hak, özellikle taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma (şükna) hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irad senedi, taşınmaz rehniyle güvence altına alınan ödünç senetleri, alım, önalım, gerialım hakkı tesis olunmasında, bu sınırlı ayni haklarla ilgili gerekli sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisinde, zilyedliğin geri alınması davasının, istihkak davasının, tapu sicilinin iptali davasının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında ve eşya hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.