Enerji Hukuku

Büromuz,
 • elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet göstermek isteyen elektrik üretim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracatı, otoprodüktör, otoprodüktör grubu anonim veya limited şirketlerinin, doğal gaz üretim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracatı, depolama, petrol rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik anonim veya limited şirketlerinin, LPG dağıtım, taşınma, otogaz bayilik, depolanma, LPG tüpünün imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı anonim veya limited şirketlerinin ana sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış ana sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde,
 • bu amaçla EPDK ve diğer ilgili resmi makamlardan gerekli izin alınmasında,
 • söz konusu şirketlerin elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösterebilmesi için elektrik üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, otoprodüktör, otoprodüktör grubu lisanslarının, doğal gaz üretim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, ithalat ve ihracatı, depolama lisanslarının ve sertifikalarının, petrol rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetleri ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetleri lisanslarının, LPG dağıtımı, taşınması, otogaz bayilik faaliyetleri, depolanması, LPG tüpünün imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi lisanslarının EPDK nezdinde alınmasına hukuken yardımcı olunmasında, özellikle lisans başvurularının EPDK nezdinde yapılması için gereken evrakların hazırlanmasında,
 • idare ile akdolunacak sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • ilgili lisansların yenilenmesi ve tadili ve lisans sureti çıkartma işlemlerinin yapılmasında,
 • söz konusu şirketlerin ana sözleşme değişiklikleri ve özellikle iç kaynaklardan veya dış kaynaklardan nakdi veya gayrinakdi esas sermaye artırımları veya azaltımları işlemlerinin yapılmasında,
 • gayrinakdi esas sermaye artırımda gayrinakdi sermayenin değerleme işlemlerinin yapılmasında,
 • rüçhan haklarının kullandırılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • esas sermaye artırımının veya azaltımının tescil ve ilan olunmasında,
 • şube açılış işlemlerinin yapılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şube açılış veya kapanışının tescil ve ilan olunmasında,
 • söz konusu şirketlerin imza yetkilerinin belirlenmesinde, özellikle imza beyannamelerinin ve sirkülerlerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • imza yetkililerinin ve imza yetkilerinin tescil ve ilan olunmasında,
 • söz konusu şirketlerin aktif ve pasifleriyle devralınması, birleşmesi veya nevi değiştirmesi veya bölünmesi yahut hisse değişimi yapılması, söz konusu kuruluşlara iştirak olunması için gereken işlemlerin yapılmasında,
 • bu amaçla EPDK ve diğer ilgili resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • söz konusu işlemlerin tescil ve ilan olunmasında,
 • hukuki due diligence yapılarak, söz konusu şirketlerin değerlemesine yardımcı olunmasında,
 • söz konusu şirketlerin genel kurul, yönetim kurulu, müdürler toplantılarının organize edilmesinde,
 • genel kurul, yönetim kurulu ve müdürler toplantılarında alınacak kararlarla ilgili hukuki görüş bildirilmesinde,
 • tescil ve ilanı gereken kararların tescil ve ilan olunmasında,
 • pay devri veya pay kazanımı işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla EPDK ve diğer ilgili resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • pay ve karar defterlerinin tutulmasına yardımcı olunmasında,
 • üretim, iletim veya dağıtım tesislerinin tamamının veya önemli bir kısmının satışı ve devri işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla EPDK ve diğer ilgili resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • enerji alım ve enerji satış sözleşmelerinin, bağlantı ve sistem kullanım sözleşmelerinin, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına ilişkin sözleşmelerinin, kontrol sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • söz konusu şirketler ile ilgili resmi makamlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda söz konusu şirketlerin temsil olunmasında,
 • Kurum tarafından verilen adli para cezalarına itiraz olunmasında,
 • Kurum tarafından alınan tedbirlerin kaldırılması için gereken başvuruların yapılmasında,
 • Kurum tarafından yetkilendirmenin iptali veya faaliyetin durdurulması yönünde alınan kararların iptali için dava açılmasında,
 • enerji hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.