Eşya Hukuku

Büromuz,
  • menkul ve gayrimenkul alım ve satımında, menkul ve gayrimenkul üzerinde paylı (müşterek) veya elbirliği (iştirak halinde) mülkiyet tesisinde, iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesinde, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisinde, bu işlemlerle ilgili gerekli sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • menkul ve gayrimenkuller üzerinde sınırlı ayni hak, özellikle taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma (şükna) hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irad senedi, taşınmaz rehniyle güvence altına alınan ödünç senetleri, alım, önalım, gerialım hakkı tesis olunmasında, bu işlemlerle ilgili gerekli sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • zilyedliğin geri alınması davasının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • istihkak davasının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • tapu sicilinin iptali davasının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
  • eşya hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.