İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz,
 • her tür iş veya ikale sözleşmelerinin, rekabet yasağı sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • her türlü işyeri yönetmeliklerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış işyeri yönetmeliklerinin değerlendirilerek
 • müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • iş ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince yapılması zorunlu başvuruların yapılmasında,
 • her türlü işçilik alacağından (kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, resmi bayram ve genel tatil ücretleri, yıllık ücretli izin) kaynaklanan davaların açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • kötü niyet veya ayrımcılık tazminatı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • mobbing tazminatı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,işe iade davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • sendikal fesihten kaynaklanan davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • rekabet yasağı kaydının ihlaliyle ilgili davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • cezai şart alacaklarından kaynaklanan davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yahut İş-Kur’ca verilen idari para cezalarına itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene ve üçüncü kişilere karşı açılan rücu davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • hizmet tespit davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • maluliyet ve meslekte kazanma gücü oranlarına itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dan kaynaklanan her türlü aylık ve gelir talebiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı açılacak davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • prim alacaklarına itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • iş kolu tespit davaları, iş kolu tespitine itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • yetki tespitine itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve alacak taleplerine ilişkin davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • toplu iş sözleşmesine yönelik eda ve yorum davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • kanundışı grev ve lokavtın tespiti davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • iş güvencesiyle ilgili uyuşmazlıklarda tahkime gidilmesinde,
 • toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde işverenlerin temsilinde,
 • Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve Deniz İş Kanunu ile ilgili davaların açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında,
 • iş hukukunu ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren her çeşit belgenin ve evrakın tanziminde,
 • iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.