İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz, her tür hizmet veya ikale sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, her türlü işyeri yönetmeliklerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış işyeri yönetmeliklerinin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince yapılması zorunlu başvuruların yapılmasında, her türlü işçilik alacağından (kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, resmi bayram ve genel tatil ücretleri, yıllık ücretli izin) kaynaklanan davalar, kötü niyet tazminatı davaları, işe iade davaları, sendikal fesihten kaynaklanan davalar, rekabet yasağı kaydının ihlaliyle ilgili davalar, cezai şart alacaklarından kaynaklanan davalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yahut İş-Kur’ca verilen idari para cezalarına itiraz davaları, iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene ve üçüncü kişilere karşı açılan rücu davaları, hizmet tespit davaları, maluliyet ve meslekte kazanma gücü oranlarına itiraz davaları, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dan kaynaklanan her türlü aylık ve gelir talebiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı açılacak davalar, prim alacaklarına itiraz davaları, iş kolu tespit davaları, iş kolu tespitine itiraz davaları, yetki tespitine itiraz davaları, toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve alacak taleplerine ilişkin davalar, toplu iş sözleşmesine yönelik eda ve yorum davaları, kanundışı grev ve lokavtın tespiti davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında, iş güvencesiyle ilgili uyuşmazlıklarda tahkime gidilmesinde, toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde işverenlerin temsilinde, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ve Deniz İş Kanunu ile ilgili davaların açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan davaların savunulmasında, iş hukukunu ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren her çeşit belgenin ve evrakın tanziminde ve iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.