Kartel Hukuku

Büromuz,
  • yerli veya yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye'de yapacakları birleşme veya devralmalarda Rekabet Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasında,
  • rekabeti sınırlayıcı anlaşma akdolunması, uyumlu eylem yapılması veya kararlar alınması veya hakim durumun kötüye kullanılması sebebiyle Rekabet Kurulu nezdinde şikayette bulunulması veya Rekabet Kurulu'nca haklarında ön araştırma veya soruşturma açılan şahısların Rekabet Kurulu nezdinde savunulmasında,
  • muafiyete uyumun denetlenmesinde,
  • muafiyet veya menfi tespit amacıyla Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirimlerde,
  • dağıtım ve satışa ilişkin bayilik sözleşmelerinin, tedarikçilere ilişkin sözleşmelerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı sair mevzuat ve Rekabet Kurumu kararları çerçevesinde müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • rakipler ile ilişkilerin ve hakim durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı sair mevzuat ve Rekabet Kurumu kararları çerçevesinde değerlendirilmesinde,
  • Rekabet Kurulu tarafından verilen kararlar aleyhine Danıştay nezdinde dava açılmasında,
  • kartel ve rekabet hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.