Sermaye Piyasası Hukuku

Büromuz,
 • yerli veya yabancı sermaye ile kurulmak istenen halka açık anonim şirketlerin, aracı kurumların, aracı kurum acentelerinin, yatırım ortaklıklarının, portföy yönetim şirketlerinin, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının, vadeli işlemler aracılık şirketlerinin veya derecelendirme şirketlerinin ana sözleşmelerinin veya yatırım fonunun, tahvil ve bono fonunun, hisse senedi fonunun, sektör fonunun, iştirak fonunun, yabancı menkul kıymetler fonunun, kıymetli madenler fonunun, altın fonunun, karma fonun, likit fonun, değişken fonun, endeks fonun, garantili fonun, koruma amaçlı fonun, özel fonun veya serbest yatırım fonunun iç tüzüklerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış ana sözleşmelerin veya iç tüzüklerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • nakdi ve gayrinakdi kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • gayrinakdi kuruluş işlemlerinde gayrinakdi sermayenin değerleme işlemlerinin yapılmasında,
 • kuruluşun tescil ve ilan olunmasında,
 • ana sözleşme değişiklikleri ve özellikle iç kaynaklardan veya dış kaynaklardan nakdi ve gayrinakdi esas sermaye artırımları ve azaltımları işlemlerinin yapılmasında,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • gayrinakdi esas sermaye artırımda gayrinakdi sermayenin değerleme işlemlerinin yapılmasında,
 • rüçhan haklarının kullandırılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • esas sermaye artırımının veya azaltımının tescil ve ilan olunmasında,
 • Türkiye'de yerleşik veya yabancı ülkelerde yerleşik söz konusu kuruluşların şube ve irtibat bürosu açılış ve kapanış işlemlerinin yapılmasında,
 • yabancı ülkelerde yerleşik şirketlerin şube ve irtibat bürosu açılış ve kapanış işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şube açılış veya kapanışının tescil ve ilan olunmasında,
 • imza yetkilerinin belirlenmesinde, özellikle imza beyannamelerinin ve sirkülerlerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • imza yetkililerinin ve imza yetkilerinin tescil ve ilan olunmasında,
 • söz konusu kuruluşların aktif ve pasifleriyle devralınması, birleşmesi veya nevi değiştirmesi veya bölünmesi yahut hisse değişimi yapılması, söz konusu kuruluşlara iştirak olunması için gereken işlemlerin yapılmasında,
 • bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • söz konusu işlemlerin tescil ve ilan olunmasında,
 • hukuki due diligence yapılarak, söz konusu kuruluşların değerlemesine yardımcı olunmasında,
 • sermaye piyasası hukuku araçlarından olan hisse senetlerinin, oydan yoksun hisse senetlerinin, kuponların, tahvillerin, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin, kara iştirakli tahvillerin, intifa senetlerinin, katılma intifa senetlerinin, kar-zarar ortaklığı belgelerinin, banka bonoları ve banka garantili bonoların, finansman bonolarının, kıymetli maden bonolarının, varlığa dayalı menkul kıymetlerin, gayrimenkul sertifikalarının, yabancı sermaye piyasası araçlarının, depo sertifikalarının, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin, ortaklık varantlarının, aracı kuruluş varantlarının, varlık teminatlı menkul kıymetlerin ihracında, ihracı için Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • söz konusu senetlerin kurul kaydına alınmasında ve bu amaçla ilgili resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • bu tür senetlerin alım ve satım sözleşmelerinin, vadeli işlem, opsiyon ve forward sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • söz konusu kuruluşların genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesinde,
 • genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlarla ilgili hukuki görüş bildirilmesinde,
 • tescil ve ilanı gereken kararların tescil ve ilan olunmasında,
 • pay ve karar defterlerinin tutulmasına yardımcı olunmasında,
 • aracılık, danışmanlık, yöneticilik sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • söz konusu kuruluşlarca akdedilecek sözleşmelerin Türk hukukuna ve mevzuatına uygunluğunun denetimine ilişkin raporların hazırlanmasında,
 • söz konusu kuruluşların sona ermesine ve ticaret sicilden terkinine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde,
 • bu amaçla Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • söz konusu kuruluşların sona ermesinin ve ticaret sicilinden terkininin tescil ve ilan olunmasında,
 • söz konusu kuruluşların genel kurul kararlarının iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • söz konusu kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • söz konusu kuruluşların yönetim kurulu üyelerine karşı rekabet yasağına aykırılık davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • söz konusu kuruluşların feshi ve infisahı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • sermaye piyasası hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.