Şirketler Hukuku

Büromuz,
 • yerli veya yabancı sermaye ile kurulmak istenen adi ortaklık, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket veya kooperatif ana sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış ana sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • nakdi veya gayrinakdi şirket kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde,
 • gayrinakdi kuruluşta gayrinakdi sermayenin değerleme işlemlerinin yapılmasında,
 • kuruluşu özel izne tabi anonim şirketlerde Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Banka Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • şirket kuruluşun tescil ve ilan olunmasında,
 • ana sözleşme değişiklikleri ve özellikle iç kaynaklardan veya dış kaynaklardan nakdi veya gayrinakdi esas sermaye artırımları veya azaltımları işlemlerinin yapılmasında, gayrinakdi esas sermaye artırımda gayrinakdi sermayenin değerleme işlemlerinin yapılmasında,
 • ana sözleşme değişiklikleri özel izne tabi anonim şirketlerde Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Banka Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında,
 • rüçhan haklarının kullandırılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • esas sermaye artırımının veya azaltımının tescil ve ilan olunmasında,
 • Türkiye'de yerleşik veya yabancı ülkelerde yerleşik şirketlerin şube, irtibat bürosu, işyeri veya depo açılış veya kapanış işlemlerinin yapılmasında,
 • yabancı ülkelerde yerleşik şirketlerin şube veya irtibat bürosu açılış veya kapanış işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Banka Düzenleme Ve Denetleme Kurulu'ndan ve diğer resmi makamlardan gerekli iznin alınmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şube açılış veya kapanışının tescil ve ilan olunmasında,
 • imza yetkilerinin belirlenmesinde, özellikle imza beyannamelerinin ve sirkülerlerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • imza yetkililerinin ve imza yetkilerinin tescil ve ilan olunmasında,
 • şirketlerin aktif ve pasifleriyle devralınması, birleşmesi veya nevi değiştirmesi veya bölünmesi yahut hisse değişimi yapılması, şirketlere iştirak olunması için gereken işlemlerin yapılmasında, bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • söz konusu işlemlerin tescil ve ilan olunmasında,
 • hukuki due diligence yapılarak, şirket değerlemesine yardımcı olunmasında,
 • şirketlerin malvarlıkları üzerinde tesis olunması düşünülen ticari işletme rehni, ipotek, rehin gibi sınırlı ayni hakların kurulmasında, bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • hisse senedi, ilmuhaber, tahvil, intifa senedi ihracı işlemlerinin yapılmasında, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şirketlerin ortaklar kurulu, genel kurul, imtiyazlı pay sahipleri, tahvil sahipleri genel kurulu veya idareci, temsilci, müdür, yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesinde, ortaklar kurulu, genel kurul veya idareci, temsilci, müdür, yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlarla ilgili hukuki görüş bildirilmesinde,
 • tescil ve ilanı gereken kararların tescil ve ilan olunmasında,
 • pay ve karar defterlerinin tutulmasına yardımcı olunmasında,
 • hisse devir sözleşmesinin, oy sözleşmesinin, hissedarlar sözleşmesinin ve benzer sözleşmelerin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
 • şirketlerin sona ermesine ve ticaret sicilden terkinine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde, bu amaçla gereken kararlarının alınmasında,
 • şirketlerin sona ermesinin ve ticaret sicilinden terkininin tescil ve ilan olunmasında,
 • adi ortaklık, kolektif şirket ve komandit şirket ortaklar kurulu kararlarının, anonim ve limited şirket ve paylı komandit ve kooperatif genel kurul kararlarının, anonim şirket imtiyazlı pay sahipleri ve tahvil sahipleri genel kurul kararlarının yokluklarının tespiti ve iptali davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • anonim şirket ve kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine, limited şirket müdürlerine ve paylı komandit şirket idareci ve temsilci komandite ortaklarına ve denetçi komanditer ortaklarına karşı sorumluluk davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • adi ortaklık, kolektif şirket, komandit şirket ve paylı komandit şirket ortaklarına veya anonim şirket ve kooperatif yönetim kurulu üyelerine ve limited şirket müdürlerine karşı rekabet yasağına aykırılık davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • adi ortaklık, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket veya kooperatif ortakların şirketten ihraç kararlarına itiraz davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • adi ortaklık, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, paylı komandit şirket ve kooperatifin feshi ve infisahı davalarının açılmasında veya müvekkillere karşı açılmış olan bu türden davaların savunulmasında,
 • şirketler hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
 • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.