Vergi Hukuku

Büromuz,
  • Gelir Vergisi Kanunu (gelir vergisi), Kurumlar Vergisi Kanunu (kurumlar vergisi), Katma Değer Vergisi Kanunu (katma değer vergisi), Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu (veraset ve intikal vergisi), Damga Vergisi Kanunu (damga vergisi), Harçlar Kanunu (yargı harcı, noter harcı, vergi yargısı harcı, tapu ve kadastro harcı, konsolosluk harcı, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harcı, gemi ve liman harcı, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, trafik harcı), Değerli Kağıtlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu (emlak vergisi), Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (motorlu taşıtlar vegisi), Finansman Kanunu (taşıt alım vergisi), Özel Tüketim Vergisi Kanunu (akaryakıt tüketim vergisi, taşıt alım vergisi, alkollü içkiler tüketim vergisi, tütün mamulleri tüketim vergisi), Gider Vergileri Kanunu (banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi), Belediye Gelirleri Kanunu (ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi, çevre temizlik vergisi, işgal harcı, tatil günlerinda çalışma ruhsatı harcı, kaynak suları harcı, tellallık harcı, hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı, ölçü ve tartı aletleri muayene harcı, bina inşaat harcı, harcamalara katılma payı), Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun (şans oyunları vergisi), Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile çifte vergilendirme nedeniyle çıkacak ihtilafların gerek uzlaşma komisyonları önünde, gerekse yargı makamları önünde çözümünde,
  • vergi hukuku açısından şirketlerin aktif ve pasifleriyle devralınması, birleşmesi veya nevi değiştirmesi veya bölünmesi veya hisse değişimi yapılması, şirketlere iştirak olunmasında mali due diligence yapılarak, şirket değerlemesine yardımcı olunmasında,
  • bu işlemlerle ilgili sözleşmelerinin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesinde,
  • vergi hukuku açısından hisse devirlerinde ve şirketlerin tasfiyesinde, vergi teşviklerinde, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında, düzeltmede, vergi iadelerinde, vergi istisna ve muafiyetlerinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarında, teminat istemede, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukta, tecil, tehir, terkinde, amme alacağının cebren tahsil ve takibi açısından menkul ve gayrimenkul mallarin haczi ve satışında, vergi hukuku açısından iflas ve konkordato, iflasın ertelenmesi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılanmada, özelge istenmesinde, kambiyo ve serbest bölge uygulamalarında,
  • vergi hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.