Finansal Yeniden Yapılandırma

Büromuz,
  • Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşlar, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla kurulan yatırım fonları ile kredi ilişkisi içinde bulunup, finansal darboğaz yaşayan borçluların finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin yapılmasında,
  • finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, vadelerin uzatılması, kredinin yenilemesi, ilave yeni kredi vermesi, anapara ve / veya faiz indirilmesi, faizden vazgeçilmesi, kredilerin kısmen veya tamamen iştirake çevirmesi, kredileri ayni, nakdi veya tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir ve temlik edilmesi, kredilerin borçlu veya üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilmesi, diğer finansal kurumlarla birlikte hareket edilerek protokoller yapılması gibi tedbirler alınması için ilgili kuruluşlarla pazarlıkların yapılmasında,
  • böylece dar boğazda olan şirketlerin mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirilebilmesine ve katma değer yaratmaya devam ettirilebilmesine imkan verilmesinin sağlanmasına yardımcı olunmasında
  • bu amaçla finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının akdolunmasında, bu anlaşmaların onaylanması hususunda gerekli işlemlerin yapılmasında
  • yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.