Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek, teknik bir süreç gerektirir ve bu süreçte uzman bir İstanbul avukatlık bürosundan destek almak önemlidir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek için öncelikle itiraz dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, cezanın neden haksız veya hatalı olduğu detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, savunma ve delillerle desteklenen gerekçeler sunulmalıdır. Hazırlanan dilekçe, ilgili mercilere zamanında ve eksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Bu süreçte hukuki danışmanlık almak ve gerektiğinde avukat tutmak önemlidir. Uzman bir avukat, hukuki süreci yöneterek, en etkili şekilde savunmanın yapılmasını sağlayabilir. Bu nedenle, ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek isteyenlerin, konusunda uzman bir avukattan destek alması önerilir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki dilekçeyi kopyalayınız veya indirerek doldurunuz: Dilekçe linkine tıklayarak boş örneği indirin

 

………………………………………………………..    SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
( ihlalin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı )

İTİRAZ EDEN :
Ad Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Adres:

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: … / … /20….

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: … / … /20….

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri …………..   Trafik denetleme şube müdürlüğü, ……………………….. Amirliği’nin ……………….. tarih ……………….. seri, ………………… sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- ……  …….. ……..  (plaka bilgisi) tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun ………………. maddesi hükmüne istinaden “…………………….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu … / … /20…. tarihli, toplam ………………. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, … / … /20…. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.
“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler” hakkında yönetmeliğin “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak … / … /20…. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç … / … /20…. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10. gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…………………………” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla Anayasa’dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. No.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. … / … /20….

 

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

EKLERİ :

1. Trafik ceza tutanağı fotokopisi

2. ….. …… …….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi

3. Nüfus cüzdanı sureti